hoặc tôi chết hoặc là tôi bất tử
tôi viết riêng một lời sấm cho mình
khi đã bắt đầu là mầm sống
mi có bị đê vồ không Linh?

tôi muốn viết cho xong
cho xong hết đau buồn đi


(25.10.2002)