chỉ còn lại một tép cam
sau khi trái đất vỡ làm hư vô
tép cam này rất hồ đồ
chưa ai cho phép đã khô dần dần
rồi tan vào những vân vân
thời gian tự xoá dấu chân cuối cùng
giá em bớt chút lạnh lùng
trước khi mất hết quyền dùng yêu thương
mớm tôi một hớp nước đường
lấy hơi chạm trán vô thường tham lam


(08.07.2004)