Xét mình kém việc kinh luân
Mà đi làm khách sứ thần bên kia
Sông Hoàng, thuyền tới Sao Khuê
Cõi Chu rong ruổi quản gì vó câu
Trời cao bước tới xa đâu
Nắng nôi, nhớ mẹ quay đầu ngóng quê
Mong sao xong việc trở về
Bình an hai chữ, trọn bề quân thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)