Bồng bềnh sông Tứ, thuyền tiên
Trời sông vương vấn bốn bên ráng chiều
Ải xa cánh nhạn bay vèo
Sóng êm cá lội dặt dìu thoi đưa
Nguyên Long chí lớn hải hồ
Núi non Tư Mã say sưa khôn cùng
Đế kinh gần gũi ta mừng
Ông chài ca hát, thuyền dừng lắng nghe


Nguồn: Danh nhân Hà Nội (tập II)/ Hội Văn Nghệ Hà Nội, 1976.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)