粵東道中得病

病骨逢秋彊自撐,
崎嶇山谷事長征。
一身於世兼榮辱,
萬里何人託死生。
殘月鵑聲心易碎,
曉霜驢背夢頻驚。
敝衫滴徧孤臣淚,
猶倚南雲望玉京。

 

Việt Đông đạo trung đắc bệnh

Bệnh cốt phùng thu cưỡng tự sanh,
Khi khu sơn cốc sự trường chinh.
Nhất thân ư thế kiêm vinh nhục,
Vạn lý hà nhân thác tử sinh.
Tàn nguyệt quyên thanh tâm dị toái,
Hiểu sương lư bối mộng tần kinh.
Tệ sam trích biến cô thần lệ,
Do ỷ nam vân vọng ngọc kinh.


Việt Đông: Vùng phía đông đất Việt 粵 (giản xưng của tỉnh Quảng Đông), nay là địa khu Việt Đông (là giản xưng Đông bộ tỉnh Quảng Đông), cũng là địa khu Triều Sán bao gồm 3 thành phố địa cấp thị Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Bệnh gặp thu qua tự gượng mình
Gập ghềnh hang núi bước lênh đênh
Một thân tầng trải đời vinh nhục
Muôn dặm ai là bạn tử sinh
Tiếng quốc trăng tàn lòng dễ nát
Lưng lừa sương lạnh mộng khôn thành
Cô thần nước mắt dầm tay áo
Theo lớp mây nam ngóng ngọc kinh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bệnh khớp gặp thu phải gắng mình
Núi khe nguy hiểm nghiệp trường chinh
Một thân trần thế mang vinh nhục
Vạn dặm nào ai biết tử sinh
Tiếng cuốc trăng tàn lòng đổ vỡ
Lưng lừa sương sớm mộng hồn kinh
Làm tôi, áo nát đầm đìa lệ
Vẫn cậy mây Nam vọng đế thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Gặp thu bệnh khớp gượng mình,
Gập ghềnh nguy hiễm trường chinh bao lần.
Nhục vinh cuộc thế một thân,
Tử sinh muôn dặm nào cần bạn đâu.
Trăng tàn quyên oán lòng đau,
Lưng lừa sương lạnh mộng vào thường kinh.
Mây nam cậy ngóng ngọc kinh,
Tôi trung nước mắt dầm mình áo khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh cốt sang thu gượng cựa mình,
Núi hang hiểm trở bước trường chinh.
Một thân cõi thế liền vinh nhục,
Muôn dặm ai người phó tử sinh?
Trăng xế quyên kêu lòng dễ nát,
Sương mai lưng ngựa mộng thường kinh.
Cô thần áo rách dầm tuôn lệ,
Theo lớp mây nam vọng đế thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời