Thân châu ngọc hoá kiếp rồi
Tung mây cưỡi gió một đời đấu tranh
Lo trời lệ nhỏ thâu canh
Xót vì việc nước dấn mình chốn nguy
Đạo suy ít kẻ yêu vì
Anh tài mòn mỏi gặp thì khó khăn
Quyết lòng rửa sạch giang san
Trên mây ngồi ngắm cõi trần thảnh thơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)