Một đêm thổi mạnh gió tây,
Ngã che đại thụ cây ngay cửa đồn.
Anh hùng đầy đất vùi chôn,
Ba quân than khóc nhớ ơn trước còn.
Hình hài dấu áo thu tồn
Hay đâu hạo khí mãi còn nơi đây.
Hằng năm trên chỗ mộ phần,
Bạn già sống sót rưới mồ rượu thơm.