Óng óng nhạn kêu thu,
Trời xanh lẫn một màu.
Nước non nhìn cảnh lạ,
Cây cỏ chạnh lòng sầu.
Một gánh đồ thư đó,
Ngàn trùng xứ sở đâu?
Chữ nhàn ai bán rẻ,
Trăm lượng cũng nên câu.


Nguồn: Diên Hương, Thi pháp, 1950