Chẳng vì nghèo khó thiếu rau xơ
Khó giảng vì tai nặng mắt mờ
Vẫn thẹn tám năm hoài chức tước
Chỉ xem thiên cổ nặng thầy trò
Gió sang Hoè Thị người từ giã
Tuyết đọng Liễu Nhai ngựa đứng chờ
Có dịp về thăm nơi ẩn dật
Tre ngàn Bối Thuỷ tiếng vi vu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)