Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội
Nhang trầm một thẻ – biết làm sao…
Thắp lên, đành cắm nơi đầu gió
Hương khói đừng quên nấm mộ nào.