Nguyễn Tử Thành 阮子成 hiệu là Tùng Hiên, đời Trần. Quê quán, năm sinh, năm mất cùng sự nghiệp của ông dều chưa rõ, chỉ còn 11 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung