Con về thăm mẹ sáng nay
Mẹ còn quảy gánh tháng ngày long đong
Khoai sùng phơi ở rìa nong
Mèo con giỡn bóng kéo cong nỗi chờ
Hoàng hôn sương khói thẫn thờ
Mây gom nắng lại sang bờ cùng con
Dùng dằng dòng nước xoay tròn
Lấy chồng xa ngõ mỏi mòn về thăm
Sóng ôm sóng vỗ trăm năm
Lời ru thấm thịt chỗ nằm ngày xưa

Đành về sợ trễ đò đưa
Cháu bà, đợi mẹ tròn trưa khuyết chiều


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012