Trà bát hương lò tỉnh giấc trưa,
Cách thuyền bán cá tiếng rao đưa.
Chợt đâu trên án thiệp hồng tới,
Lại kẻ qua xin viết chữ cho.