Làng Man chùa cổ hiệu Ông Lâu,
Ngô Hậu xây nên trải mấy thâu.
Tháp đá đời Trần ai cũng nhớ,
Nhà cầu dựng tự Quế Lâm hầu.
Phật đường đạo quán nay đều mới,
Cảnh cũ người xưa nước chảy xuôi.
Tránh nắng bóng đa dừng nghỉ lại,
Bảo con bấm đốt buổi trùng lai.

tửu tận tình do tại