Còn đêm kiệu đã dóng sân đình
Trai tráng mọi người phải khoẻ nhanh
Bốn giáp thì ba làm lệ cướp
Một già, cả ấp thấy quang vinh
Được danh đang lúc về nhà ở
Đón lối rình sao bế thật rành
Nếu thắng hai quan làng khuyến thưởng
Thua thời tạ lễ một con sinh

tửu tận tình do tại