送無山翁文壽王出山拜相

松聲喝道虎前驅,
龍起南陽渴望蘇。
借問雲臺高幾許,
要添宰相出山圖。

 

Tống Vô Sơn Ông Văn Huệ Vương xuất sơn bái tướng

Tùng thanh hát đạo hổ tiền khu,
Long khởi Nam Dương khát vọng tô.
Tá vấn vân đài cao kỷ hứa?
Yếu thiêm tể tướng xuất sơn đồ.

 

Dịch nghĩa

Thông reo hò dẹp lối, hổ đi trước dẫn đường,
Rồng trỗi dậy từ Nam Dương, lòng người khát mong được sống lại.
Ướm hỏi đài mây cao độ bao nhiêu?
Cần hoạ thêm bức tranh “Tể tướng rời núi”.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cọp mở đường ra, thông hát đưa,
Nam Dương rồng dậy thoả mong chờ.
Đài mây ướm hỏi cao bao trượng,
"Tể tướng rời non" tranh vẽ chưa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thông hát, mở đường cọp dẫn đầu
Nam Dương rồng dậy đợi từ lâu
Đài mây thử hỏi cao là mấy
'Tể tướng rời non'' hãy vẽ mau

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Dẹp lối thông reo hổ dẫn đường
Khát mong rồng thức dậy Nam Dương
Đài mây ướm hỏi cao bao trượng
Tể tướng rời non, hoạ bích chương.

*Long khởi Nam Dương: Ví với Ngoạ Long tiên sinh Gia Cát Lượng ở đất Nam Dương xuống núi giúp Lưu Bị, Nhà Hán.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dẹp lối thông reo hổ dẫn đường,
Rồng bay khát vọng từ Nam Dương,
Đài mây ướm hỏi cao bao độ?
“Tể tướng rời non” hoạ một chương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời