Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 22:12

送杜隱棊子還至零

論交如故舊,
同道復同年。
雅韻難諧俗,
前程莫問天。
官清霜壓屋,
詩好月歸船。
別後無知己,
思君一悵然。

 

Tống Đỗ Ẩn Cơ tử hoàn Chí Linh

Luận giao như cố cựu,
Đồng đạo phục đồng niên.
Nhã vận nan hài tục,
Tiền trình mạc vấn thiên.
Quan thanh sương áp ốc,
Thi hảo nguyệt qui thuyền.
Biệt hậu vô tri kỷ,
Tư quân nhất trướng nhiên.

 

Dịch nghĩa

Tình giao du như bè bạn cũ,
Đã cùng theo một đạo lại cùng đậu một khoa.
Vẻ tao nhã khó hoà hợp với thôi tục,
Bước đường mai sao đừng có hỏi trời.
Quan thanh bạch, sương đè nặng mái nhà,
Thơ xong, trăng theo thuyền về.
Ông đi rồi không còn ai là tri kỷ,
Nhớ ông lòng bùi ngùi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Cùng nhau thành bạn cũ,
Đồng chí lại đồng niên.
Phong nhã khôn chiều tục,
Công danh chớ cậy duyên.
Quan thanh sương bốn vách,
Thơ giỏi nguyệt lưng thuyền.
Cách biệt ai tri kỷ,
Nhớ ông dạ chẳng quên.


Bản dịch trong Hoàng Việt thi tuyển.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm chữ

1. 送杜隱綦子還至零/Tống Đỗ Ẩn Cơ tử hoàn Chí Linh, Chữ 綦/ Kỳ Hay Chữ 基/ cơ, Chữ 零/linh hay chữ 靈?
2. 論交如素舊/Luận giao như cố cựu. Tố cựu/素舊 hay cố cựu/ 故舊 nghĩa là: Bạn bè cũ. Cũng nói là cố giao 故交, cố tri 故知. ◇Luận Ngữ 論語: Cố cựu bất di, tắc dân bất thâu 故舊不遺, 則民不偷 (Thái Bá 泰伯) Nếu không bỏ bạn bè cũ, thì dân không bạc bẽo.
3. 首程莫問天/Tiền trình mạc vấn thiên. 首程/ thủ trình hay 前程/tiền trình?
4. 別後無如己/Biệt hậu vô tri kỷ, Tri kỷ/知己.
Xin xem lại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Luận giao như bạn cũ
Cùng đạo lại cùng thời
Phong tao khó hoà tục
Đường-mây chớ hỏi trời
Quan liêm sương đè mái
Thơ xong trăng thuyền trôi
Biệt rồi đâu tri kỷ
Nhớ bạn luôn ngậm ngùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Luận giao như bạn cũ
Đồng đạo lại đồng niên
Lời nhã khôn hào tục
Tiền trình chớ vấn thiên
Liêm quan sương nặng mái
Thơ tuyệt trăng treo thuyền
Chia tay không tri kỷ
Nhớ bạn sầu vô biên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giao du tình bạn như xưa,
Cùng theo một đạo lại vừa cùng khoa.
Tục tằn tao nhã khó hoà,
Mai sau đừng có hỏi qua trời già.
Quan thanh, sương nặng mái nhà,
Thơ xong, trăng dõi theo ta thuyền về.
Rồi ai tri kỷ ông đi,
Nhớ ông lòng những nhớ ghi dạ này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giao tình vốn chỗ cố tri
Cũng chung một đạo cũng vì một khoa
Vẻ thanh, thói tục khó hoà
Đường mây chớ hỏi trời già làm chi
Quan thanh mái nặng sương sa
Thơ hay quay lái trăng tà thuyền trôi
Chia tay tri kỷ xa rồi
Nhớ ai trong dạ bùi ngùi chứa chan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời