Trong cõi anh hùng sinh lắm kẻ,
Mỗi người một chí phải đâu chung.
Người ra đức cả công lừng thế,
Kẻ ân danh cao đạo thuận lòng.
Mục Dã mảnh nhung gây đại nghiệp,
Lô Sơn chồi liễu nổi thanh phong.
Tuỳ thời co duỗi âu là phải,
Đạo ấy ta đây rắp gắng công.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.