Chí khí hiên ngang muốn chém kình,
Anh hùng chi quản bại cùng thành.
Lòng quê xa gửi làn mây bạc,
Nợ nước chưa đền lúc tuổi xanh.
Tư tưởng mênh mông trời đất hẹp,
Phong trần lận đận tháng ngày nhanh.
Bắc Nam đôi ngả dù phân cách,
Sống thác càng thêm chặt mối tình.


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010