Nạn qua về ẩn chốn hương thôn,
Chén rượu đêm thu bóng nguyệt tròn.
Mưa gió đoái thương người cũ vắng,
Tang bồng vẫn giữ chí xưa còn.
Giang hồ thân gửi lo từng bữa
Lao ngục đêm mơ chửa lại hồn.
Trời đất hẳn còn phen tái ngộ,
Cùng nhau ta giải tấm lòng son.


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010