Mưỡu:
Tiếc thay sen nở bể trần
Bụi hồng lại xót cho thân liễu bồ.
Cùng nhau trước đã hẹn hò,
Khi vui cạn chén giang hồ đã nao!

Hát nói:
Nhân gian hà thế
人間何世
Trong trần gian ai dễ biết ai đâu!
Lúc truy hoan to nhỏ một vài câu.
Kẻ vị ngộ gặp nhau người vị giá
Thanh sam tiều tuỵ khanh liên ngã,
青衫憔悴卿憐我
Hồng phấn phiêu linh ngã ức khanh.
紅粉飄零我憶卿
Khéo đa mang chi lấy chữ tài danh
Nào có biết ba sanh là giấc mộng
Phong vũ kiền khôn song nhãn khổng
風雨乾坤雙眼孔
Liểu Chương Đài riêng để giống tình chung
Bõ chi cá chậu chim lồng!


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010