Quảy gánh xa chơi lạ nước non,
Tang bồng vẫn giữ tấm lòng son.
Tuổi già phó mặc trời dun dủi,
Vận bĩ khôn hay lúc mất còn.
Tài học quản chi người chẳng biết,
Lo buồn nào có đất mà chôn.
Thôi cùng cung nguyệt làm quen vậy,
Tháng tháng bên trời thấy mặt luôn!


1954

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010