Trải mấy gian nan đến bạc đầu,
Đêm thu trăng tỏ một ai sầu.
Đau lòng chốn cũ lầm than bụi,
Chạnh nhớ thềm cao bóng xế dâu.
Nghiêng để những gương buồn trước mắt,
Sống còn nào chắc vận ngày sau!
Lên cao soi khắp hoàn cầu nhỉ?
Hỏi chị Hằng xem Bắc Việt đâu?


1954

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010