Tháng chạp năm Ất Mùi mới ở Bangkok về, lo tính việc gì cũng không như ý, ngẫu hứng làm bài này.

Dâu bể qua bao cuộc chuyển vần,
Nào ai già đoán giữa phong trần.
Non sông ghé mắt còn trăm nỗi,
Trẻ tạo trêu ngươi biết mấy lần.
Ghi dạ thề xưa đoàn chí sĩ,
Ngụ tình thơ mới chốn làng văn.
Đường đời thương tiếc mùi chi nữa,
Trơ thếch chân gà một chút gân.

(Hoặc:
Lo toan tuổi cả càng thêm mệt,
Trước nụ hoa đào đợi rước xuân.)


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010