Mưỡu:
Khí thiêng chung đúc non sông
Điềm lành sớm ứng hoa bồng mộng xưa.
Ngàn năm hương lửa phụng thờ
Dân yên mùa thuận ơn nhờ thần linh.

Hát nói:
Thiên thư định phận
天書定分
Bậc danh nhân ứng vận với chân nhân.
Cõi Hồng bàng nền mở Vạn Xuân,
Hội vưong bá chen chân tài mãnh sĩ.
Đại thụ phong vân dư kiếm khí,
大樹風雲餘劍氣
Đan thu đới lệ biểu thần công.
丹書帶礪表神功
Tước Long Biên rực rỡ ấn hầu phong.
Công đức ấy với non sông ghi tạc,
Hồn trung liệt nhật tinh hà nhạc
Trải muôn đời dù thác cũng như sinh
Một phương dân muôn đội uy linh.
Nền hương hoả tấc thành dâng chén cúc.
Ơn thánh trạch dồi dào mưa móc,
Giấu thơm xưa thang mộc ấp Linh Đàm
Nghìn thu một cõi trời Nam!


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010