Non nước xuân đi mãi chửa về,
Đeo bàu hoà thượng chán ngồi hè.
Tung hoành trí rộng nhờ ba tấc,
Du lịch thuyền xưa đủ mọi bề.
Lấp bể những mong chim ngậm đá,
Vượt đàn luống thẹn cá ăn thề!
Ai ơi nên biết lòng con tạo,
Rèn đúc cho ai cũng khắt khe!


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010