從駕西征謁傘圓祠

山似天高晨岳靈,
心香纔叩已聞聲。
媚娘亦具威儀者,
且為書生保此行。

 

Tụng giá tây chinh yết Tản Viên từ

Sơn tự thiên cao thần nhạc linh,
Tâm hương tài khấu dĩ văn thanh.
Mỵ Nương diệc cụ uy nghi giả,
Thả vị thư sinh bảo thử hành.

 

Dịch nghĩa

Núi cao như trời, thần núi linh thiêng,
Một nén hương lòng vừa cúi đầu khấn đã nghe tiếng vọng.
Mỵ Nương nếu là vị thần đầy đủ uy nghi,
Thì hãy phù hộ kẻ thư sinh trong chuyến đi này.


Tây chinh ở đây chỉ cuộc chinh phạt nước Ai Lao (Lào).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu, Huệ Chi

Núi chạm trời cao, thần núi linh,
Hương lòng vưa khấn đã nghe danh.
Mỵ Nương nếu quả uy nghi thực,
Giúp học trò qua cuộc viễn trinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi cao thần núi hiển linh
Hương vừa mới khấn đã lừng tiếng nghe
Mỵ Nương thần lực uy nghi
Giúp trò trọn vẹn chuyến đi phen này

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi vút trời cao, thần núi thiêng,
Vừa nghe tiếng vọng khấn hương nguyền.
Mỵ Nương đầy đủ uy nghi thực,
Hãy hộ thư sinh đi một phen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời