Nếu em buồn thế, anh vay ít
Làm vốn tiêu chơi, đỡ mấy ngày
Bao giờ anh có thì anh trả
Cả vốn em cho, cả lãi lời...


22-6-1986

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998