Rừng thì nghìn triệu năm
Đời người không trăm tuổi
Tóc trắng giã biệt rừng
Lá biếc còn reo mãi


4-1985

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998