Quýt bày đỏ chợ, người rao bán
Em ở phuơng nào, em có hay?
Huơng vuơng những cánh rừng xưa cũ
Thổi đến bây giờ trận gió may...


12-1980

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998