Suốt đời anh sống tạm
Lấy vợ cũng lấy ào
Hạnh phúc đi qua cửa
Quên cả cần ước ao


1987

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998