Suốt đời anh sống tạm
Lấy vợ cũng lấy ào
Hạnh phúc đi qua cửa
Quên cả cần ước ao


1987

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998