Nếu mà chẳng có em, anh sẽ
Có một nghìn cô gái khác tươi xinh
Nhưng nếu chẳng có em, anh sẽ
Không một ngày thôi úa dưới trời xanh


1987

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998