Cánh mỏng như là sắp sửa rơi
Rưng rưng hoa tím nhớ lên trời
Giá đừng ai đến, đừng ai đến
Giữ một lòng riêng tím giữa đời


1989

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998