Cánh mỏng như là sắp sửa rơi
Rưng rưng hoa tím nhớ lên trời
Giá đừng ai đến, đừng ai đến
Giữ một lòng riêng tím giữa đời


1989

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998