Giao thừa. Phố xá thừa hoa pháo
Hồ Guơm. Đôi lứa. Những lộc xuân
Khá thuơng cho liễu. Buồn thay liễu
Đứng rủ tóc thề xanh sáng đêm...


1988

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998