Giao thừa. Phố xá thừa hoa pháo
Hồ Guơm. Đôi lứa. Những lộc xuân
Khá thuơng cho liễu. Buồn thay liễu
Đứng rủ tóc thề xanh sáng đêm...


1988

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998