Ga lẻ phập phồng đêm nhớ em
Gió thêm hiu hắt quán lên đèn
Vô biên suơng khói mờ lau cỏ
Buông biệt tay mềm, đêm lẻ đêm


Bỉm Sơn - 1998

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998