Mận chưa đơm trắng ngõ
Đã biết là mùa xuân
Em vẫn còn ở đó
Thế mà thành cố nhân


9-12-1993

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998