Mận chưa đơm trắng ngõ
Đã biết là mùa xuân
Em vẫn còn ở đó
Thế mà thành cố nhân


9-12-1993

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998