Cây nhỏ từ về miền đất mới
Đơm hoa kết trái mấy mùa nay
Chẳng hết nguôi thương trời biếc cũ
Thu đông rứt lá thả bay đầy


1985

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998