Cây nhỏ từ về miền đất mới
Đơm hoa kết trái mấy mùa nay
Chẳng hết nguôi thương trời biếc cũ
Thu đông rứt lá thả bay đầy


1985

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998