Buổi ấy trăng rừng không đủ sáng
Nẻo đi khôn tỏ bóng hoa cài
Tương tư nghìn dặm về thôn vắng
Thôn vắng, hoa cài một bóng mây


1981

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998