Khi em đến thì mùa xuân chưa đến
Có gì đâu cho ai biết theo về
Giờ anh tới - nông trường cam chín
Mùa xuân con gái đã bên kia!


1985

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998