Cuộc sống ở đây thuộc về đồng đội
Sao nghĩ về em vẫn da diết khôn cùng
Phút ngoái lại từ cuối trời biên giới
Bỗng gặp đồi Tô Thị sau lưng...


2-1979

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998