Anh đến cao nguyên thu chớm lạnh
Chiều se bóng nhớ vút ngàn thông
Bao nhiêu tình ái, bao than thở
Trời còn như mộng - chết người không!


12-10-1997

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998