Thế bút tung hoành nhất thế gian,
Tăm ngà trục ngọc buổi chiều tàn.
Như đàn én tía chui mây biếc,
Tựa chú gấu đen ẩn núi ngàn.
Trương Húc tuyệt vời truyền nét chữ,
Bá Anh nào kém nét xuân san.
Bề tôi may mắn gần minh chúa
Thưởng thức văn chương sáng rỡ ràng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)