Phát dọn rừng xanh dựng một lều
Gác sàn, trên lợp lá ba tiêu
May rằng mưa xuống không nhiều lắm
Sáng sớm đầu cây hạt móc treo

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)