Hai ông tuổi tác thuở ngày ngày,
Ông vẻ kia ông có vẻ này.
Nhật nguyệt đôi vầng soi trước mặt,
Khu cơ một mối vững trong tay.
Xét nơi hào mạt nào tăng nhật,
Hoá kẻ ngoan phu đã dễ ngay.
Niên thiếu phô ngươi đừng mủm mỉm,
Càng già càng trọng nhủ cho hay.


Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008