Bể rộng triều quan lắng lắng khơi,
Thiên thanh vượt cõi gác chèo ngơi.
Túi thần dệt vững hằng mong dạ,
Toả giống buông không mặc gác tai.
Tiêu sái ngàn Đông non nước cũ,
Thảnh thơi song Bắc tháng ngày dài.
Trên đời đòi rất tiên thời vậy,
Bầu bạn cũng mừng chẳng một ai.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Mừng quan thượng thư ở Cẩm Chương huyện Đông Ngàn trí sĩ.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008