Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
--------

#thiênđường