Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
...
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tha thứ được cho chính mình!