Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 08:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/10/2017 22:41

自天長府漂過海口遇風

怒蛟噓霧簸船窗,
四月奔波駃似瀧
岸樹東西旗拂掠,
灘聲上下玉舂撞
煙波萬里丹心寸,
風雨孤蓬綠鬢雙
不是一官天上去,
那堪此日臥滄江。

 

Tự Thiên Trường phủ phiêu quá hải khẩu ngộ phong

Nộ giao hư vụ bá thuyền song,
Tứ nguyệt bôn ba khoái tự lang.
Ngạn thụ đông tây kỳ phất lược,
Than thanh thượng hạ ngọc thung chàng.
Yên ba vạn lý đan tâm thốn,
Phong vũ cô bồng lục mấn song.
Bất thị nhất quan thiên thượng khứ,
Na kham thử nhật ngoạ thương giang.

 

Dịch nghĩa

Thuồng luồng giận dữ phun mù chao động ngoài song thuyền,
Tháng tư sóng xô nhau đổ nhanh như thác.
Cây bên bờ vung vẩy dọc ngang như cờ,
Tiếng ngoài bãi ầm ào trên dưới như giã gạo.
Khói sóng muôn trùng, một tấc lòng son,
Mưa gió thuyền đơn, hai mái tóc xanh.
Nếu chẳng phải là một chức quan đi chầu vua,
Hôm nay đâu chịu nằm ở sông xanh này!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Giao long hà khói phả bên mành,
Đầu hạ lồng lên ngọn sóng kình.
Cây cối đông tây cờ lật phật.
Thác ghềnh trên dưới tiếng lanh canh.
Ba đào vạn dặm con tim thắm,
Mưa gió lưng thuyền mái tóc xanh.
Ví chẳng lai chầu vâng chức mọn,
Sóng xanh khểnh mát, nghĩ sao đành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Bùi Văn Nguyên

Giao long phun khí kín bên mành
Mùa hạ sóng xô tựa thác gành
Cây mọc đông tây cờ lật phật
Nước reo trên dưới tiếng lanh canh
Sóng đưa muôn dặm tấc lòng đỏ
Mưa gió thuyền đơn mái tóc xanh
Ví chẳng chầu vua vâng chức mọn
Hôm nay sóng nước cảnh sao đành


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm chữ

Xin sửa: 1. chữ đan tâm thốn" 舟心寸 / chu tâm thốn" bằng chữ đan / 丹 này.
               2. chữ Phong vũ "風兩 / Phong lưỡng" bằng chữ vũ / 雨 này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thuồng luồng mù phả lắc thuyền mành
Tựa thác tháng tư sóng đuổi nhanh
Cây cối hai bờ như phướn phất
Bãi vang cao thấp ngọc khua thanh
Sóng sương vạn dặm lòng son sắt
Thuyền lẻ gió mưa mái tóc xanh
Chẳng phải chức quan chầu đế khuyết
Ngày này sao chịu ở sông xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuồng luồng phun khói động thuyền mành,
Xô sóng tháng tư thác đổ nhanh.
Cây vẩy dọc ngang bờ lật phật,
Ầm ào dội bãi tựa khe gành.
Muôn trùng khói sóng lòng son sắt,
Mưa gió thuyền đơn mái tóc xanh.
Ví chẳng chầu vua quan chức thấp,
Ngày nay đâu chịu bến sông xanh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuồng luồng phun khói lắc khoang thuyền
Đầu hạ sóng xô dội bập bềnh
Cây bến đông tây cờ lất phất
Thác ghềnh trên dưới nước lênh đênh
Muôn trùng khói sóng lòng son tỏ
Một chiếc thuyền con tóc xoã bồng
Chức mọn chầu vua đành phải chịu
Hôm nầy cao gối khểnh trên sông

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thuồng luồng phun khói động thuyền,
Tháng tư xô sóng thác gềnh đổ nhanh.
Dọc ngang lật phật cây cành,
Ầm ào dội bãi khe gành giã tung.
Lòng son sắt, sóng muôn trùng,
Tóc xanh mưa gió giữa dòng thuyền côi.
Chầu vua ví chẳng triều hồi,
Ngày nay đâu phải chịu ngồi sông xanh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời