送太中大夫黎庸齋北行

黎家人物越邦香,
公也籃青出異常。
一郡生靈惟借寇,
九重使者重煩張。
匣中秋水清長路,
馬上春風聽異鄉。
早向南臺專對了,
經歸夔禹佐吾皇。

 

Tống thái trung đại phu Lê Dung Trai bắc hành

Lê gia nhân vật Việt bang hương,
Công dã lam thanh xuất dị thường.
Nhất quận sinh linh duy tá Khấu,
Cửu trùng sứ giả trọng phiền Trương.
Hạp trung thu thuỷ thanh trường lộ,
Mã thượng xuân phong thính dị hương.
Tảo hướng Nam Đài chuyên đối liễu,
Kinh quí Quỳ, Vũ tá ngô hoàng.

 

Dịch nghĩa

Người họ Lê là hương thơm nước Việt,
Ông là người vượt lên khác thường trong đám lam thanh.
Dân trong một quận chỉ xin cho mượn họ Khấu ở lại,
Nhưng sứ giả của triều đình lại phải phiền đến họ Trương.
Nước mùa thu trong hộp quét sạch bụi đường trường,
Gió xuân trên mình ngựa mặc sức ruổi rong nơi đất khách.
Hãy sớm đến Nam Đài để làm việc chuyên đối cho chu tất,
Khi trở về đem tài năng của Quỳ, Vũ phò tá vua ta.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nước Việt, dòng Lê sực nức hương,
Lam thanh xuất hiện đấng phi thường.
Sinh linh khắp quận lưu ông Khấu,
Sứ giả nhà vua uỷ họ Trương.
Trong hộp nước thu trừ dặm thẳng,
Gió xuân mình ngựa thổi tha hương.
Nam Đài sớm trổ tài chuyên đối,
Quì, Vũ khi về giúp thánh vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lê gia nước Việt tiếng thơm hương
Danh nổi làng văn thật dị thường
Dân quận chỉ xin nhờ họ Khấu
Quốc gia cử sứ lại phiền Trương
Nước thu trong tráp đường xa tẩy
Lưng ngựa gió xuân thám Bắc phương
Sớm đến Nam Đài xong đối đáp
Về, tài Quỳ, Vũ giúp quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Việt họ Lê thơm nức hương,
Lam thanh xuất hiện đấng phi thường.
Dân xin họ Khấu lưu trong quận,
Sứ giả triều đình nhớ bác Trương.
Trong tráp nước thu đường thẳm quét,
Gió xuân mình ngựa ruổi xa phương.
Nam Đài sớm đến chuyên hồi đáp,
Quỳ, Vũ đem tài giúp đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Họ Lê nước Việt nức danh hương
Nổi tiếng làng văn bậc khác thường
Dân chúng quận thành lưu họ Khấu
Triều đình sứ giả trọng ông Trương
Gió xuân mình ngựa dong quê lạ
Nước biếc trong hòm sạch bụi đường
Chuyên đối Nam Đài xong việc đã
Cao, Quỳ về lại giúp quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Họ Lê nước Việt nức hương,
Làng văn xuất hiện khác thường chính ông.
Lưu quan họ Khấu dân mong,
Triều đình sứ giả nhọc lòng đến Trương.
Nước thu quét sạch bụi đường,
Gió xuân mình ngựa ruổi phương xa nhà.
Chuyên hồi sớm đến Nam Đài,
Khi về Quỳ, Vũ đem tài giúp vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời