走以多事,未即陪昆山遊,感念之深,因成八句律二首,一以頌廟堂之暇而有閒適之趣,一以寫胸懷之素而播歌詠之聲,因錄呈清虛洞主其二

山中是處擬菟裘,
歲晚言旋卜一丘。
苔蘚半荒靈運履,
雪蓬空繫子猷舟。
忙中歲月匆匆過,
夢裡林泉歷歷遊。
想得清虛題詠遍,
不妨佳句到皇州。

 

Tẩu dĩ đa sự, vị tức bồi Côn Sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân thành bát cú luật nhị thủ, nhất dĩ tụng miếu đường chi hạ nhi hữu nhàn thích chi thú, nhất dĩ tả hung hoài chi tố nhi bá ca vịnh chi thanh, nhân lục trình Thanh Hư động chủ kỳ 2

Sơn trung thị xứ nghĩ Đồ Cầu,
Tuế vãn ngôn toàn bốc nhất khâu.
Đài tiển bán hoang Linh Vận lý,
Tuyết bồng không hệ Tử Du châu.
Mang trung tuế nguyệt thông thông quá,
Mộng lý lâm tuyền lịch lịch du.
Tưởng đắc Thanh Hư đề vịnh biến,
Bất phương giai cú đáo hoàng châu.

 

Dịch nghĩa

Nơi núi non này có thể sánh với Đồ Cầu,
Tuổi già sẽ quay về chọn lấy một cái gò.
Dấu giày Linh Vận còn mờ mờ một nửa dưới lớp rêu xanh,
Con thuyền Tử Du vẫn buộc không trong làn tuyết rối.
Trong bận rộn năm tháng trôi đi vùn vụt,
Nhưng trong mơ vẫn dạo chơi khắp suối rừng.
Nghĩ tới việc đề vịnh khắp động Thanh Hư,
Chẳng ngại câu thơ hay truyền tới nhà vua.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Dưỡng nhàn trong núi định tìm nơi,
Tuổi lão về đây chọn một đồi.
Linh Vận giày in rêu lốm đốm,
Tử Du thuyền buộc mái chơi vơi.
Tháng ngày bận rộn, thoi đưa lẹ.
Rừng suối mơ màng, vẫn dạo chơi.
Chạnh tưởng Thanh Hư đề vịnh ấy,
Câu hay sá quản đến tai trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nơi đây trong núi sánh Đồ Cầu
Đến lão quay về chọn động sâu
Linh Vận giày in rêu phủ nửa
Tử Du thuyền buộc tuyết chưa lâu
Tháng năm bận vội trôi vùn vụt
Rừng suối chơi mơ trải dãi dầu
Muốn động Thanh Hư đề khắp chỗ
Câu hay chẳng ngại tới Kinh đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi này non núi sánh Đồ Cầu,
Già lão quay về chọn động sâu.
Linh Vận dấu giày mờ cỏ phủ,
Tử Du thuyền buộc tuyết làn lâu.
Tháng ngày bận rộn trôi vùn vụt,
Vẫn dạo trong mơ rừng suối sâu
Nghĩ động Thanh Hư đề khắp chỗ,
Thơ hay chẳng ngại tới vua đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi này núi sánh Đồ Cầu,
Già rồi về chọn động sâu hay gò.
Dấu giày Linh Vận cỏ mờ,
Tử Du thuyền buộc tuyết mù chưa lâu.
Tháng ngày bận rộn trôi mau,
Trong mơ vẫn dạo suối sâu rừng già.
Thanh Hư đề động thơ ca,
Thơ hay chẳng ngại tới tai vua mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời